Zasady przyjęć do klas I Gimnazjum
im. Stanisława Lema w Kowarach

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

·         ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.),

·         ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35),

·         rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

·         uchwały Rady Miejskiej w Kowarach nr XXI/93/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Miejska Kowary jest organem prowadzącym.

·         Zarządzenie nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły dla dorosłych na rok szkolny 2016/2107.

Od 1 września 2016 r. w naszym Gimnazjum planuje się utworzyć:

·         4 oddziały klasy pierwszej w tym jeden oddział klasy sportowej lub

·         3 oddziały klasy pierwszej w tym jeden oddział klasy sportowej.

Ilość oddziałów jest uzależniona od ilości kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum.

Do klas I gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Do gimnazjum kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

        Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci spoza obwodu

        Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu

Jeżeli szkoła dysponuje miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów:

1.       Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację szkolną w tej samej szkole – 10 pkt.

2.       Rodzice dziecka zamieszkują razem z dzieckiem w Kowarach – 3 pkt.

3.       Dogodne położenie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, względem miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata – 5 pkt.

4.       W obwodzie mieszkają krewni dziecka wspierający rodziców/opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

Laureaci i finaliści

Zgodnie z art. 20d ust. 1 laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym.

Zgodnie z art. 20d ust. 2 laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, jeżeli uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Ustala się następujące terminy rekrutacji do gimnazjum:

Rodzaj czynności

Oddziały ogólnodostępne

Oddział sportowy

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 do 23 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

od 1 do 23 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia

w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału sportowego, do prób sprawności

fizycznej.

------------------------

od 4 do 27 kwietnia 2016 r.

do godz. 15.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 

------------------------

9.05.2016r.
GODZ. 15:00 – 17:00

lub

16.05.2016r.
GODZ. 15:00 – 17:00

lub

23.05.2016r.
GODZ. 15:00 – 17:00

 

Kandydat wybiera jeden termin.
Na testy kandydat powinien zgłosić się z pisemną zgodą rodziców oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania piłki nożnej (chłopcy - 
Test (*.pdf)) lub piłki siatkowej (dziewczęta Test (*.pdf)).

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

------------------------

do 8 czerwca 2016 r. do godz. 13.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24 do 28 czerwca

2016 r. do godz. 15.00

od 24 do 28 czerwca

2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 15 lipca 2016 r. do godz. 13.00

do 15 lipca 2016 r. do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu

wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

18 i 19 lipca 2016 r. do godz. 15.00

18 i 19 lipca 2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

do 20 lipca 2016 r. do godz. 13.00

do 20 lipca 2016 r. do godz. 13.00

 

Ustala się następujące terminy w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

Oddziały ogólnodostępne

Oddział sportowy

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez

kandydata warunków lub kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 do 22 lipca

2016 r. do godz. 15.00

od 21 do 22 lipca

2016 r. do godz. 15.00

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia

w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału sportowego, do prób sprawności

fizycznej.

------------------------

od 21 do 22 lipca

2016 r. do godz. 15.00

 

 

Kandydat wybiera jeden termin.
Na testy kandydat powinien zgłosić się z pisemną zgodą rodziców oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania piłki nożnej (chłopcy - 
Test (*.pdf)) lub piłki siatkowej (dziewczęta Test (*.pdf)).

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

 

------------------------

2 sierpnia 2016 r.
GODZ. 10:00 – 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali

pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

------------------------

do 27 lipca 2016 r. do godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 sierpnia 2016 r.  do godz. 13.00

17 sierpnia 2016 r.  do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli

przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu

wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

18 i 19 sierpnia

2016 r.

18 i 19 sierpnia

2016 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

22 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00

22 sierpnia 2016 r. do godz. 13.00

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

        Wypełniają wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów, składają go w gimnazjum.

·         Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

        Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniu MEN w sprawie przeliczania na poszczególne punkty (…) oraz uchwale Nr XXI/93/2016 Rady Miejskiej w Kowarach, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

        Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).

        Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

        W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

        Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

        Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

        Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Komisja rekrutacyjna:

        przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,

        podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

        wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

        wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

        złożyć skargę do sadu administracyjnego na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność.

Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w gimnazjum.

Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na drugi etap edukacyjny lub czas nauki w gimnazjum.

Uwaga

• Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

• Decyzję o przyjęciu do oddziału integracyjnego kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym ze względu na niepełnosprawność, podejmuje dyrektor szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów do oddziału sportowego

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

        posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

Uwaga

Orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.

        posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

        uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, (Piłka nożna (chłopcy) - Test sprawności fizycznej (*.pdf) Piłka siatkowa (dziweczęta) - Test sprawności fizycznej (*.pdf)

        w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

        w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wyniki sprawdzianu;

2)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

3)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)      uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

        w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Kandydaci do klas sportowych Gimnazjum!!!

Dnia 4 maja 2016r. (środa)  w godz. 13.00 – 16.00  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, ul. Szkolna 1 (w gabinecie  pielęgniarki szkolnej) będzie przyjmował  pediatra Wiesław Kepesz - lekarz  sportowy,  upoważniony do orzekania w sporcie amatorskim dzieci i młodzieży do 23 roku życia.

Na badanie muszą zgłosić się (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) kandydaci  ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej - sportowej (piłka nożna, siatkówka)  w  Gimnazjum.

Wcześniej tj. od 20 04.2016r. do 29.04.2016r. kandydaci do klasy sportowej muszą zgłosić się do Przychodni  do lekarza pierwszego kontaktu  po skierowanie na badania - EKG i morfologię  i wykonać te badania!!! 

Z wynikami badań należy  zgłosić się 4 maja 2016r. (środa) w godz. 13.00 – 16.00 do lekarza sportowego – Wiesława Kepesza po orzeczenie lekarskie  (koszt 20 zł)

Jeśli kandydaci do klas sportowych  nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie, będą  musieli  starać się o orzeczenie lekarskie we własnym zakresie.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na terenie MKS OLIMPIA KOWARY.

9.05.2016r. GODZ. 15:00 – 17:00

lub 16.05.2016r. GODZ. 15:00 – 17:00

lub 23.05.2016r. GODZ. 15:00 – 17:00

Kandydat wybiera jeden termin.

Na testy kandydat powinien zgłosić się z pisemną zgodą rodziców oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania piłki nożnej lub siatkówki.