baner_lo

adres: ul. Szkolna 1, 58-530 Kowary

e-mail sekretariat@zso-kowary.pl

tel/fax (75) 718 21 11

 

 

Zapraszamy Absolwentów Gimnazjum

 

Jesteśmy szkołą  o ponad 60  letniej  tradycji

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Kowarach to szkoła, w której możesz swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotujesz się do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach na poziomie okręgowym i ogólnopolskim Wielu naszych absolwentów osiągnęło sukcesy w pracy naukowej, akademickiej oraz zarządzaniu  przedsiębiorstwami.

 

 

 

W roku szkolnym  2016/2017 prowadzimy nabór do dwóch  klas:

1. Klasa IA o profilu sportowym (piłka nożna)

2. Klasa IB o profilu psychologiczno – humanistycznym.

 

 

Klasa IA sportowa (piłka nożna)

 

Klasa ta przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych sportem, w szczególności piłką nożną. Uczniowie uczą się samodyscypliny i kontroli własnego ciała. Dzięki grom zespołowym poznają zasady fair play, potrafią pracować w zespole, uczą się akceptacji i tolerancji innych. Doskonalą umiejętności piłkarskie, lekkoatletyczne i gimnastyczne. Poznają kulisy pracy trenera personalnego i zasady zdrowego żywienia.

 

Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych, w tym teatralnych i fotograficznych, uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju. Dzięki indywidualizacji nauczania poprzez pracę z uczniem zdolnym, najlepsi osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniom słabszym zapewniamy pomoc na każdym etapie kształcenia.

 

Klasa przygotowuje przede wszystkim do studiowania na Akademii Wychowania Fizycznego oraz rehabilitacji.

Jednakże dzięki indywidualizacji nauczania absolwenci mogą dostać się na każdy, wybrany przez siebie kierunek. Językiem obcym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Pozostałe rozszerzenia uczniowie sami wybiorą spośród: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii i historii. Ponadto proponujemy 7 dodatkowych godzin wychowania fizycznego tygodniowo.

 

Klasa IB psychologiczno – humanistyczna

 

Nauka w tej klasie ma na celu poszerzenie wiedzy humanistycznej, w tym szczególnie wiedzy o człowieku. Uczniowie uczestniczą w zajęciach kinowych, teatralnych, treningach rozwoju osobistego i kontroli emocji. Poznają podstawy retoryki i logiki. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych, w tym sportowych, uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju. Dzięki indywidualizacji nauczania poprzez pracę z uczniem zdolnym, najlepsi osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniom słabszym zapewniamy pomoc na każdym etapie kształcenia.

 

Klasa przygotowuje przede wszystkim do studiowania: psychologii, socjologii, filologii polskiej i języków obcych, prawa, komunikacji społecznej, historii, nauk społecznych oraz pedagogicznych.

Jednakże dzięki indywidualizacji nauczania absolwenci mogą dostać się na każdy, wybrany przez siebie kierunek. Językiem obcym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Pozostałe rozszerzenia uczniowie sami wybiorą spośród: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii i historii. Wśród przedmiotów uzupełniających proponujemy dużą ilość zajęć z psychologii praktycznej.

 

 

Zapraszamy !!!

 

Rekrutacja uczniów

 do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  w  Kowarach

 na  rok szkolny  2016/2017

odbywać się  będzie  na przedstawionych  poniżej  zasadach:

 

 

1.      Każdy  uczeń może  zdobyć  200  punktów rekrutacyjnych.

A.    100  punktów  za wyniki  egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej zgodnie z zasadą:

a)      liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d)     przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii,

 

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2,

 

b)      liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,08,

 

c)      liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

 

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,12,

 

liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 

Przykład:

Uczeń uzyskał następujące wyniki na egzaminie gimnazjalnym (przedstawione w skali procentowej) z zakresu:

c) języka polskiego – 57% (co daje wynik 11,4 punkty rekrutacyjne),

d)     historii i wiedzy o społeczeństwie – 55% (co daje wynik 11 punktów rekrutacyjnych),

e) matematyki - 66% (co daje wynik 13,2 punkty rekrutacyjne),

f)  przedmiotów przyrodniczych - 60% (co daje wynik 12 punktów rekrutacyjnych),

g) języka obcego na poziomie podstawowym - 84% (co daje wynik 6,72 punkty rekrutacyjne),

h) języka obcego na poziomie rozszerzonym - 40% (co daje wynik 4,8 punkty rekrutacyjne),

 

więc łączna ilość punktów rekrutacyjnych za egzamin gimnazjalny wynosi (11,4 + 11 + 13,2 + 12 + 6,7 + 4,8 = 59,1 pkt.).

 

 

 

B.     80  punktów  za oceny  na  świadectwie (z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych), zgodnie  z tabelą:

 

TABELA  PUNKTÓW ZA  OCENY

 

       OCENA

PUNKTY  REKRUTACYJNE

6

20

5

16

4

12

3

8

2

2

 

 

C.    20  punktów za  inne  osiągnięcia udokumentowane  zapisem  na świadectwie  lub  posiadanie przez  szkołę  dyplomu:

1)      Ukończenie  gimnazjum z  wyróżnieniem  -  5 pkt.

2)      Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (zgodnie z §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów  uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego) – max 13 pkt.

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia (*.pdf).

 

3)      inne  zapisane w  statucie  szkoły ponadgimnazjalnej  i  podane do  wiadomości  kandydatom przez  dyrektora  szkoły (2 pkt.) osiągnięcia  ucznia w zakresie aktywności społecznej, a w  szczególności:

-       wzorowe  zachowanie
lub

-       stała  udokumentowana  działalność na  rzecz  innych ludzi, zwłaszcza  w  formie wolontariatu - aktywna współpraca  z  domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla  zwierząt, organizacjami  charytatywnymi  itp.
lub

-       wyróżniająca, udokumentowania działalność  na  rzecz środowiska  szkolnego, zwłaszcza  w międzyszkolnych  organach  samorządów młodzieży, Samorządzie Szkolnym  lub  organizacjach młodzieżowych.

 

 

 

2.      Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

3.      Uczniowie zwolnieni przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów gimnazjalnych z przyczyn losowych lub zdrowotnych (zgodnie z §10 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów  uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego).

 

Zasady przeliczania punktów w przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu (*.pdf).

 

 

Przyjmowanie  odbywać się  będzie  od najwyższej  ilości  punktów do  wyczerpania  miejsc.

 

 

 

4.      Przy  rekrutacji będą  brane  pod uwagę  oceny  z następujących  przedmiotów:

 

 

 

Klasa 1A

Sportowa (piłka nożna)

Klasa 1B

Psychologiczno-humanistyczna

Język polski

Język  polski

Język angielski

Język  angielski

Biologia

Historia

W-F

WOS

 

 

 

Rekrutacja - terminarz

 

do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema   w Kowarach

na  rok szkolny  2016/2017

 

 

 

Klasa 1A

Sportowa (piłka nożna)

Klasa 1B

Psychologiczno-humanistyczna

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia,

w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału sportowego w szkole.

od 4 do 27 kwietnia 2016 r.

do godziny 15.00

---------------------------

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

9.05.2016r.
GODZ. 15:00 – 17:00

lub

16.05.2016r.
GODZ. 15:00 – 17:00

lub

23.05.2016r.
GODZ. 15:00 – 17:00

 

Kandydat wybiera jeden termin.
Na testy kandydat powinien zgłosić się z pisemną zgodą rodziców oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania piłki nożnej.

TEST(*.pdf)

---------------------------

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali

pozytywne wyniki

prób sprawności fizycznej

8 czerwca 2016 r.

o godzinie 13.00

---------------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej

od 1 do 23 czerwca 2016 r.

do godziny 15.00

od 1 do 23 czerwca 2016 r.

do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego.

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

do godziny 15.00

od 24 do 28 czerwca 2016 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

do 15 lipca 2016 r.

o godzinie 13.00

do 15 lipca 2016 r.

o godzinie 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu gimnazjalnego

do 26 lipca 2016 r.

do godziny 15.00

do 26 lipca 2016 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

do 27 lipca 2016 r.

o godzinie 13.00

do 27 lipca 2016 r.

o godzinie 13.00

 


 

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA - terminarz

 

do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  w Kowarach

na  rok szkolny  2016/2017

 

 

 

Klasa 1A

Sportowa (piłka nożna)

Klasa 1B

Psychologiczno-humanistyczna

Złożenie przez kandydatów deklaracji przystąpienia,

w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do oddziału sportowego w szkole.

do 1 sierpnia 2016 r.
do godziny 15.00

---------------------------

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

2 sierpnia 2016 r.
GODZ. 10:00 – 12:00

---------------------------

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali

pozytywne wyniki

prób sprawności fizycznej

do 5 sierpnia 2016 r.

o godzinie 13.00

---------------------------

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej

do 1 sierpnia 2016 r.

do godziny 15.00

do 1 sierpnia 2016 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

23 sierpnia 2016 r.

o godzinie 13.00

23 sierpnia 2016 r.

o godzinie 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu gimnazjalnego

do 26 sierpnia 2016 r.

do godziny 15.00

do 26 sierpnia 2016 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

29 sierpnia 2016 r.

o godzinie 13.00

29 sierpnia 2016 r.

o godzinie 13.00

 

 

 

Zasady przyjęć kandydatów do oddziału sportowego

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

        posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,

Uwaga

Orzeczenie należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.

 

        posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,

        uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale, (Piłka nożna - Test sprawności fizycznej (*.pdf) )

        w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

        w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2)      świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

3)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a)       uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b)       osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

        w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

 

Kandydaci do klasy sportowej!!!

Dnia 4 maja 2016 r. (środa)  w godz. 13.00 – 16.00  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, ul. Szkolna 1 (w gabinecie  pielęgniarki szkolnej) będzie przyjmował  pediatra Wiesław Kepesz - lekarz  sportowy,  upoważniony do orzekania w sporcie amatorskim dzieci i młodzieży do 23 roku życia.

Na badanie muszą zgłosić się (wraz z rodzicem/opiekunem prawnym) kandydaci  ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej - sportowej (piłka nożna).

 

Wcześniej tj. od 20 04.2016r. do 29.04.2016r. kandydaci do klasy sportowej muszą zgłosić się do Przychodni do lekarza pierwszego kontaktu  po skierowanie na badania - EKG i morfologię i wykonać te badania!!! 

 

Z wynikami badań należy  zgłosić się 4 maja 2016r. (środa) w godz. 13.00 – 16.00 do lekarza sportowego – Wiesława Kepesza po orzeczenie lekarskie  (koszt 20 zł)

 

Jeśli kandydaci do klas sportowych  nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie, będą  musieli  starać się o orzeczenie lekarskie we własnym zakresie.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej na terenie MKS OLIMPIA KOWARY.

 

9.05.2016r. GODZ. 15:00 – 17:00

lub 16.05.2016r. GODZ. 15:00 – 17:00

lub 23.05.2016r. GODZ. 15:00 – 17:00

Kandydat wybiera jeden termin.

 

Na testy kandydat powinien zgłosić się z pisemną zgodą rodziców oraz aktualnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania piłki nożnej

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. Stanisława Lema.

 

 

  1. W każdej klasie prowadzone są warsztaty przedmiotowe z: j. polskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i j. obcych, WOS-u, filozofii, geografii (w zależności od zainteresowań uczniów). Warsztaty przygotowują do matury, konkursów i olimpiad.

 

  1. Młodzież  zainteresowana uprawianiem sportu ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, w wyjazdach na basen i narty oraz startu w zawodach. Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe, w ciągu ostatniej dekady,  siedmiokrotnie wygrywali klasyfikację generalną w licealiadzie powiatowej, byli mistrzami powiatu.

 

  1. Młodzież uzdolniona muzycznie ma zapewnioną opiekę nauczyciela muzyki i możliwość startu w konkursach krajowych i międzynarodowych. Uczniowie grający na instrumentach mogą zostać przyjęci do Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej.

 

  1. Uczniowie mogą zmagać się w licznych, ciekawych konkursach przedmiotowych.

 

  1. Nasi uczniowie wyjeżdżają corocznie na Festiwal Nauki, biorą udział w projekcie "PEACE lekcja tolerancji" Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tego projektu gościli u nas studenci z Anglii, Włoch, Ukrainy, Tajlandii, Holandii, Kanady, Peru, Pakistanu, Japonii, Brazylii, Niemiec, Białorusi, Armenii, Francji, Malezji, Kolumbii, Chin, Indonezji, Rosji, Hong-Kong, Meksyku i Kenii. Gra u nas także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i usypujemy "Górę grosza" dla potrzebujących.

 

  1. Współpracujemy z Rotary Club Jelenia Góra - Cieplice i Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. W szkole działa zespół teatralny "Bez nazwy", Koło Fotograficzne oraz Interact Club. Realizujemy osiem innowacji pedagogicznych m.in.: Szkolna telewizja internetowa LEM.tv, Edukacja filmowa, Młodzież z „Lema” i pokolenia, Mapa – przewodnik po świecie.

 

  1. Od 2008 roku współpracujemy ze szkołami z Izraela i Ukrainy. Prowadzimy wymianę międzynarodową, która pozwala na realizację wspólnych zadań. Poznajemy historię i kulturę państw szkół partnerskich oraz doskonalimy i pogłębiamy znajomość języka angielskiego, dzięki kontaktom „na żywo”.

 

 

 

Kontakt z nami: tel. 075 718 21 11, e-mail: sekretariat@zso-kowary.pl,

strona internetowa: www.zso-kowary.pl