Menu główne
Strona główna
Aktualności
Sztandary
Wydarzenia
Konkursy
lem.TV
Wychowanie fizyczne
K.T. "Lemochodki"
Teatr "bez Nazwy"
Historia szkoły
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Doradztwo Zawodowe
Galeria
Kontakt
Linki
Sponsoring

Dokumenty szkolne
Rekrutacja 19/20
Statut szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Szkoły
Wykaz podręczników i programów nauczania
PSO i wymagania edukacyjne
Regulamin biblioteki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Kącik dyrektora
Kontakt z dyrektorem
Archiwum

Inne
Artykuły
Biblioteka szkolna
Prognoza pogody

Dla uczniów
Dla maturzystów
Dla gimnazjalistów
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Oceny
Program Dojrzały Odpowiedzialny
Projekt edukacyjny z WOS

Dla rodziców
Instrukcja obsługi dzienniczka
Oceny
Zebrania rodziców
Godziny pracy pedagoga i świetlicy

Absolwenci
Kącik absolwentów

Spotkanie po latach
1968
1978
1998

Str. nauczycielskie
Filozofia,Etyka
Informatyka
Zesp. Wspierania Uzdolnień
Pedagog

Najczęściej czytane
Jak sporządzić bi...
Zebrania z rodzic...
REKRUTACJA W ZESP...
II MISTRZOSTWA S...
Spotkanie absolwe...
Spotkanie absolwe...
REKRUTACJA W ZESP...
Spotkanie absolwe...
Zapraszamy absolw...
SZKOLNA LIGA L.A.

Artykuły > > REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 DO GIMNAZJUM

 

Zasady rekrutacji

uczniów do gimnazjum – rok szkolny

2006/2007Rekrutacja uczniów do gimnazjum w Kowarach odbywać się będzie według następujących zasad:


 • Szkoły podstawowe do dnia 20 marca 2006 r. przedstawiają listy uczniów klas szóstych.


 • Do dnia 7 kwietnia 2006 r. rodzice uczniów klas szóstych wypełniają ankietę, która stanowi wolę podjęcia nauki w gimnazjum w Kowarach. Ankieta jest Kartą Zapisu i deklaracją podjęcia nauki w Gimnazjum.


 • Szkoła do dnia 19 kwietnia 2006 r. ogłosi listy przyjętych do gimnazjum.


 • Ogłoszenie list uczniów z podziałem na klasy nastąpi 26 czerwca 2006 r. w Domu Kultury o godzinie 17:00.


 • Do dnia 27 czerwca 2006 r. uczniowie składają w sekretariacie szkoły – gimnazjum – oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie oraz fotografię.


 • Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o przyjęcie dziecka do gimnazjum w Kowarach.


 • Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – przyjęcia z urzędu.


 • W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba miejsc, kandydaci będą przyjmowani wg następujących kryteriów:


 1. uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,

 2. uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum w Kowarach,

 3. uczniowie, którzy pobierali naukę w szkołach podstawowych w Kowarach.


Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od w/w kryteriów.
W roku szkolnym 2006/2007

zostanie utworzonych pięć klas pierwszych.
Kryterium przydziału do poszczególnych klas będzie:
 • Wybór języka obcego – obowiązkowego (angielski, niemiecki).


 • Następnie Komisja Rekrutacyjna do każdej klasy proporcjonalnie przydzieli uczniów bardzo dobrych i dobrych, średnich i słabych (na podstawie średniej ocen z półrocza oraz wyników sprawdzianu).


 • Dzieci dojeżdżające z Krzaczyny i Wojkowa nie zostaną rozdzielone chyba, że wybiorą różne języki obce.


Przeniesienie ucznia do innej klasy może nastąpić wyłącznie z ważnych, udokumentowanych przyczyn. Podania rodziców o przeniesienie dziecka należy składać w sekretariacie szkoły.

Terminarz rekrutacji

do gimnazjum w Kowarach na rok szkolny

2006/2007

 1. Do 30 marca szkoły podstawowe w Kowarach przedstawiają listy uczniów,


 1. Do 8 kwietnia – potwierdzenie woli nauki w gimnazjum w Kowarach przez rodziców uczniów klas szóstych SP,


 1. Ogłoszenie list uczniów – podział na klasy – do 26 czerwca 2006 r.,


 1. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie – do 27 czerwca 2006 r.,


 1. Ostateczne zakończenie przyjęć i ogłoszenie list– 29 czerwca 2006 r.


Kwestionariusz ankiety – karta zapisowa


Szanowni Państwo


We wrześniu 2006 roku Wasze dziecko rozpocznie naukę w gimnazjum. To bardzo ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka, ponieważ w nowej szkole przestanie być dzieckiem i wkroczy w wiek młodzieńczy. Wszystkim pracownikom gimnazjum bardzo zależy aby od pierwszych dni pobytu Wasze dziecko czuło się w nowej placówce dobrze.

Aby dokonać prawidłowej rekrutacji do klas pierwszych prosimy Państwa o odpowiedzi na niżej postawione pytania:


Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………


Adres do korespondencji i nr telefonu ………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………


Który z języków wybierzecie Państwo dla swojego dziecka jako język podstawowy (obowiązkowy).

Zaznaczony język będzie nauczany w wymiarze 3 godz. tygodniowo, zaś drugi w wymiarze 2 godz. tygodniowo


język niemiecki                                                 □ język angielski


Na pewno wybieram gimnazjum w Kowarach □


Wybierzemy inne gimnazjum dla naszego dziecka □


Proszę podać jakie ………………………………………………………………………………..


Jakie zainteresowania rozwijało dziecko w okresie nauki w szkole podstawowej? np. jakie lubi przedmioty, osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje …)


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych ………………………..

                                                                                                              imię i nazwisko

……………………………….. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do

       dziecka

gimnazjum.
                 …………………………………                                                       ……………………………………

                   podpis dziecka                                                            podpis rodziców


© 2005 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2
Webmaster: mariusz.kaczor@zso-kowary.pl