adres: ul. Szkolna 1, 58-530 Kowary

e-mail sekretariat@zso-kowary.pl

tel/fax (75) 718 21 11

Pobierz wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia (*.pdf)Zapraszamy Absolwentów Gimnazjum

 

Jesteśmy szkołą  o prawie 70 letniej  tradycji

 

Jeżeli jesteś uczniem kończącym gimnazjum,

jeżeli chcesz uczyć się zawodu

ślusarza lub operatora obrabiarek skrawających

i dostawać za to wynagrodzenie, koniecznie zgłoś się do

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

w Kowarach, ul. Szkolna 1


Nasi uczniowie mają zagwarantowaną umowę o pracę w dynamicznie rozwijających się, kowarskich przedsiębiorstwach i otrzymują miesięczne*:

I rok – 300 zł

II rok – 400 zł

III rok – 500 zł

*kwota w zależności od pracodawcy będzie wypłacana jako podstawa lub podstawa + premia


Po zakończeniu nauki uczniowie mogą uzyskać:

dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe

EUROPASS - zestaw dokumentów umożliwiających zatrudnienie na terenie Unii Europejskiej


Dodatkowo:

trzy lata szkoły z zatrudnieniem u pracodawcy wliczają się do stażu pracy (w tym do uprawnień emerytalnych ZUS)

młodociany pracownik korzysta z praw ujętych w Kodeksie Pracy.


Poza nauką i pracą dajemy uczniom wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.


UWAGA

Liczba miejsc jest ograniczona!

Nabór prowadzony będzie tylko do jednej klasy!

Pewność zatrudnienia, perspektywy rozwoju i ograniczona liczba miejsc powinny zachęcić Cię do szybkiego działania.

Czekamy na Ciebie!Rekrutacja uczniów

do BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Kowarach

na rok szkolny 2017/2018

odbywać się będzie na przedstawionych poniżej zasadach: 1. Każdy uczeń może zdobyć 200 punktów rekrutacyjnych.

  1. 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej zgodnie z zasadą:

 1. liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

 1. języka polskiego,

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie,

 3. matematyki,

 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii,

 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym


jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2,liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.


Przykład:

Uczeń uzyskał następujące wyniki na egzaminie gimnazjalnym (przedstawione w skali procentowej) z zakresu:

 1. języka polskiego – 57% (co daje wynik 11,4 punkty rekrutacyjne),

 2. historii i wiedzy o społeczeństwie – 55% (co daje wynik 11 punktów rekrutacyjnych),

 3. matematyki - 66% (co daje wynik 13,2 punkty rekrutacyjne),

 4. przedmiotów przyrodniczych - 60% (co daje wynik 12 punktów rekrutacyjnych),

 5. języka obcego na poziomie podstawowym - 84% (co daje wynik 16,8 punkty rekrutacyjne),


więc łączna ilość punktów rekrutacyjnych za egzamin gimnazjalny wynosi (11,4 + 11 + 13,2 + 12 + 16,8 = 64,4pkt.).
  1. 72 punkty za oceny na świadectwie (z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych), zgodnie z tabelą:


TABELA PUNKTÓW ZA OCENY


OCENA

PUNKTY REKRUTACYJNE

6

18

5

17

4

14

3

8

2

2  1. 20 punktów za inne osiągnięcia udokumentowane zapisem na świadectwie lub posiadanie przez szkołę dyplomu:

   1. Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.

   2. Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum) – max 18 pkt.


Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia zawarte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

   1. inne zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły (3 pkt.) osiągnięcia ucznia w zakresie aktywności społecznej, a w szczególności: 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 2. Uczniowie zwolnieni przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów gimnazjalnych z przyczyn losowych lub zdrowotnych (zgodnie z §8 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjumPrzyjmowanie odbywać się będzie od najwyższej ilości punktów do wyczerpania miejsc.
 1. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:
Klasa I

Branżowej Szkoły I Stopnia

język polski

matematyka

język niemiecki

zajęcia techniczne
Rekrutacja - terminarz


do Branżowej Szkoły I Stopnia w Kowarach

na rok szkolny 2017/2018Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej


PODANIE (*.pdf)

od 1 do 21 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00 (należy dostarczyć podanie do sekretariatu szkoły)


Do 24 lipca 2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 22 czerwca 2017 r.

-------------------

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego.

od 23 do 27 czerwca 2017 r.

do godziny 15.00

---------------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów.

28 czerwca 2017 r.

do 1 sierpnia 2017 r.

Zebranie kandydatów w szkole (rozdanie zaświadczeń o przyjęciu do pracy oraz skierowań na badania lekarskie)

28 czerwca 2017 r.

godzina 12.00

(w świetlicy szkolnej)

---------------------

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

7 lipca 2017 r.

o godzinie 13.00

14 sierpnia 2017 r.

o godzinie 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu gimnazjalnego

do 18 lipca 2017 r.

do godziny 15.00

do 23 sierpnia 2017 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2017 r.

o godzinie 13.00

24 sierpnia 2017 r.

o godzinie 13.00
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
w KOWARACH 1. Młodzież zainteresowana uprawianiem sportu ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, w wyjazdach na basen i narty oraz startu w zawodach. Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe, w ciągu ostatniej dekady, sześciokrotnie wygrywali klasyfikację generalną w licealiadzie powiatowej, byli mistrzami powiatu.


 1. Młodzież uzdolniona muzycznie ma zapewnioną opiekę nauczyciela muzyki i możliwość startu w konkursach krajowych i międzynarodowych. Uczniowie grający na instrumentach mogą zostać przyjęci do Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej.


 1. Uczniowie mogą zmagać się w licznych, ciekawych konkursach przedmiotowych.


 1. Nasi uczniowie wyjeżdżają corocznie na Festiwal Nauki, biorą udział w projekcie "PEACE lekcja tolerancji" Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tego projektu gościli u nas studenci z Anglii, Włoch, Ukrainy, Tajlandii, Holandii, Kanady, Peru, Pakistanu, Japonii, Brazylii, Niemiec, Białorusi, Armenii, Francji, Malezji, Kolumbii, Chin, Indonezji, Rosji, Hong-Kong, Meksyku i Kenii. Gra u nas także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i usypujemy "Górę grosza" dla potrzebujących.


 1. Współpracujemy z Rotary Club Jelenia Góra - Cieplice i Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. W szkole działa zespół teatralny "Bez nazwy", Koło Fotograficzne oraz Interact Club. Realizujemy osiem innowacji pedagogicznych m.in.: Szkolna telewizja internetowa LEM.tv, Edukacja filmowa, Młodzież z „Lema” i pokolenia, Mapa – przewodnik po świecie.


 1. Od 2008 roku współpracujemy ze szkołami z Izraela i Ukrainy. Prowadzimy wymianę międzynarodową, która pozwala na realizację wspólnych zadań. Poznajemy historię i kulturę państw szkół partnerskich oraz doskonalimy i pogłębiamy znajomość języka angielskiego, dzięki kontaktom „na żywo”.
Kontakt z nami: tel. 075 718 21 11, e-mail: sekretariat@zso-kowary.pl,

strona internetowa: www.zso-kowary.pl6