Zapraszamy Absolwentów Gimnazjum

 

Jesteśmy szkołą  o prawie 70 letniej  tradycji

 

Jeżeli jesteś uczniem kończącym gimnazjum,

jeżeli chcesz się uczyć i dostawać za to wynagrodzenie,
koniecznie zgłoś się do

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

w Kowarach, ul. Szkolna 1

 

Nasi uczniowie mają szansę na pracę w dynamicznie rozwijających się, kowarskich przedsiębiorstwach i otrzymują miesięczne wynagrodzenie*:

I rok           300 zł

II rok         400 zł

III rok        500 zł

*kwota w zależności od pracodawcy będzie wypłacana jako podstawa lub podstawa + premia

 

Po zakończeniu nauki uczniowie mogą uzyskać:

          dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe

          EUROPASS - zestaw dokumentów umożliwiających zatrudnienie na terenie Unii Europejskiej

 

Dodatkowo:

          trzy lata szkoły z zatrudnieniem u pracodawcy wliczają się do stażu pracy (w tym do uprawnień emerytalnych ZUS)

          młodociany pracownik korzysta z praw ujętych w Kodeksie Pracy.

 

Poza nauką i pracą dajemy uczniom wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.

 

Klasy pierwsze Branżowej Szkoły I Stopnia będą wielozawodowe. Jest to specyficzny rodzaj klasy, w której uczniowie uczą się wielu zawodów tj.: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, piekarz, cukiernik, stolarz. Uczeń sam wybiera jeden z zawodów TYLKO z listy.

 

Nauka przedmiotów ogólnokształcących będzie prowadzona na terenie Zespołu Szkół przez nauczycieli z doświadczeniem i dużą wiedzą. Wyjątkowo dla naszych uczniów rozszerzamy ofertę zajęć dodatkowo o język angielski i język niemiecki zawodowy. Nadto młodzież posiądzie wiedzę informatyczną z zakresu grafiki komputerowej.

 

Część teoretyczna z przedmiotów zawodowych będzie realizowana w ramach kształcenia kursowego w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Natomiast zajęcia praktyczne, młodzież będzie realizowała u poszczególnych pracodawców na podstawie umowy o pracę (młodociani pracownicy). 

 

Młodzież może samodzielnie szukać miejsca do praktycznej nauki zawodu lub skorzystać z pomocy szkoły, która z częścią pracodawców podpisała umowy intencyjne, gwarantujące miejsca pracy w poszczególnych zawodach (informacja u pani wicedyrektor szkoły).

 

Każdy z uczniów co miesiąc będzie otrzymywał wynagrodzenie za pracę.

 

Do dyspozycji uczniów jest: bogato wyposażona biblioteka, pracownia komputerowa, centrum multimedialne, 3 sale gimnastyczne, boiska do gier i zajęć sportowych.

 

UWAGA

Liczba miejsc u pracodawców  jest ograniczona!

Pewność zatrudnienia, perspektywy rozwoju i ograniczona liczba miejsc powinny zachęcić Cię do szybkiego działania.

Czekamy na Ciebie!

 

 

Rekrutacja uczniów

 do  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w Kowarach

 na  rok szkolny  2018/2019

odbywać się  będzie  na przedstawionych  poniżej  zasadach:

 

 

1.      Każdy  uczeń może  zdobyć  200  punktów rekrutacyjnych.

A.    100  punktów  za wyniki  egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej zgodnie z zasadą:

a)       liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

a)  języka polskiego,

b)  historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)  matematyki,

d)  przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii,

e)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2,

 

 

liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 

Przykład:

Uczeń uzyskał następujące wyniki na egzaminie gimnazjalnym (przedstawione w skali procentowej) z zakresu:

b) języka polskiego – 57% (co daje wynik 11,4 punkty rekrutacyjne),

c) historii i wiedzy o społeczeństwie – 55% (co daje wynik 11 punktów rekrutacyjnych),

d)     matematyki - 66% (co daje wynik 13,2 punkty rekrutacyjne),

e) przedmiotów przyrodniczych - 60% (co daje wynik 12 punktów rekrutacyjnych),

f)  języka obcego na poziomie podstawowym - 84% (co daje wynik 16,8 punkty rekrutacyjne),

 

więc łączna ilość punktów rekrutacyjnych za egzamin gimnazjalny wynosi (11,4 + 11 + 13,2 + 12 + 16,8 = 64,4pkt.).

 

 

 

B.     72  punkty  za oceny  na  świadectwie (z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych), zgodnie  z tabelą:

 

TABELA  PUNKTÓW ZA  OCENY

 

       OCENA

PUNKTY  REKRUTACYJNE

6

18

5

17

4

14

3

8

2

2

 

 

C.    20  punktów za  inne  osiągnięcia udokumentowane  zapisem  na świadectwie  lub  posiadanie przez  szkołę  dyplomu:

1)      Ukończenie  gimnazjum z  wyróżnieniem  -  7 pkt.

2)      Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum) – max 18 pkt.

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia zawarte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

3)      inne  zapisane w  statucie  szkoły ponadgimnazjalnej  i  podane do  wiadomości  kandydatom przez  dyrektora  szkoły (3 pkt.) osiągnięcia  ucznia w zakresie aktywności społecznej, a w  szczególności:

-  wzorowe  zachowanie
lub

-  stała  udokumentowana  działalność na  rzecz  innych ludzi, zwłaszcza  w  formie wolontariatu - aktywna współpraca  z  domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla  zwierząt, organizacjami  charytatywnymi  itp.
lub

-  wyróżniająca, udokumentowania działalność  na  rzecz środowiska  szkolnego, zwłaszcza  w międzyszkolnych  organach  samorządów młodzieży, Samorządzie Szkolnym  lub  organizacjach młodzieżowych.

 

 

 

2.      Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

3.      Uczniowie zwolnieni przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów gimnazjalnych z przyczyn losowych lub zdrowotnych (zgodnie z §8 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

Przyjmowanie  odbywać się  będzie  od najwyższej  ilości  punktów do  wyczerpania  miejsc.

 

 

 

4.      Przy  rekrutacji będą  brane  pod uwagę  oceny  z następujących  przedmiotów:

 

 

 

Klasa I

Branżowej Szkoły I Stopnia

język  polski

matematyka

język niemiecki

zajęcia techniczne

 

 

 

Rekrutacja - terminarz

 

do  Branżowej Szkoły I Stopnia w Kowarach

na  rok szkolny  2018/2019

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 1 do 20 czerwca 2018 r.

do godziny 15.00

 

Do 31 lipca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Do 21 czerwca 2018 r.

-------------------

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

do godziny 15.00

---------------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów.

28 czerwca 2018 r.

do 7 sierpnia 2018 r.

Zebranie kandydatów w szkole (rozdanie zaświadczeń o przyjęciu do pracy oraz skierowań na badania lekarskie)

29 czerwca 2018 r.

godzina 12.00

(w świetlicy szkolnej)

---------------------

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

13 lipca 2018 r.

o godzinie 13.00

22 sierpnia 2018 r.

o godzinie 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu gimnazjalnego

do 25 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

do 28 sierpnia 2018 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2018 r.

o godzinie 13.00

29 sierpnia 2018 r.

o godzinie 13.00

 

 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA 
w KOWARACH

 

 

 

  1. Młodzież  zainteresowana uprawianiem sportu ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, w wyjazdach na basen i narty oraz startu w zawodach. Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe, w ciągu ostatniej dekady,  pięciokrotnie wygrywali klasyfikację generalną w licealiadzie powiatowej, byli mistrzami powiatu.

 

  1. Młodzież uzdolniona muzycznie ma zapewnioną opiekę nauczyciela muzyki i możliwość startu w konkursach krajowych i międzynarodowych. Uczniowie grający na instrumentach mogą zostać przyjęci do Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej.

 

  1. Uczniowie mogą zmagać się w licznych, ciekawych konkursach przedmiotowych.

 

  1. Nasi uczniowie wyjeżdżają corocznie na Festiwal Nauki, biorą udział w projekcie "PEACE lekcja tolerancji" Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tego projektu gościli u nas studenci z Anglii, Włoch, Ukrainy, Tajlandii, Holandii, Kanady, Peru, Pakistanu, Japonii, Brazylii, Niemiec, Białorusi, Armenii, Francji, Malezji, Kolumbii, Chin, Indonezji, Rosji, Hong-Kong, Meksyku i Kenii. Gra u nas także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i usypujemy "Górę grosza" dla potrzebujących.

 

  1. Współpracujemy z Rotary Club Jelenia Góra - Cieplice i Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. W szkole działa zespół teatralny "Bez nazwy", Koło Fotograficzne oraz Interact Club. Realizujemy osiem innowacji pedagogicznych m.in.: Szkolna telewizja internetowa LEM.tv, Edukacja filmowa, Młodzież z „Lema” i pokolenia, Mapa – przewodnik po świecie.

 

  1. Od 2008 roku współpracujemy ze szkołami z Izraela i Ukrainy. Prowadzimy wymianę międzynarodową, która pozwala na realizację wspólnych zadań. Poznajemy historię i kulturę państw szkół partnerskich oraz doskonalimy i pogłębiamy znajomość języka angielskiego, dzięki kontaktom „na żywo”.

 

 

 

Kontakt z nami: tel. 075 718 21 11, e-mail: sekretariat@zso-kowary.pl,

strona internetowa: www.zso-kowary.pl