Zapraszamy Absolwentów Gimnazjum

 

Jesteśmy szkołą  o prawie 70  letniej  tradycji

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Kowarach to szkoła, w której możesz swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i dobrze przygotujesz się do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach na poziomie okręgowym i ogólnopolskim Wielu naszych absolwentów osiągnęło sukcesy w pracy naukowej, akademickiej oraz zarządzaniu  przedsiębiorstwami.

 

 

 

W roku szkolnym  2018/2019 prowadzimy nabór do klasy

o profilu psychologiczno – humanistycznym.

 

 

 

Klasa IA psychologiczno – humanistyczna

 

Nauka w tej klasie ma na celu poszerzenie wiedzy humanistycznej, w tym szczególnie wiedzy o człowieku. Uczniowie uczestniczą w zajęciach kinowych, teatralnych, treningach rozwoju osobistego i kontroli emocji. Poznają podstawy retoryki i logiki. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych, w tym sportowych, uczeń ma możliwość wszechstronnego rozwoju. Dzięki indywidualizacji nauczania poprzez pracę z uczniem zdolnym, najlepsi osiągają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Uczniom słabszym zapewniamy pomoc na każdym etapie kształcenia.

 

Klasa przygotowuje przede wszystkim do studiowania: psychologii, socjologii, filologii polskiej i języków obcych, prawa, komunikacji społecznej, historii, nauk społecznych oraz pedagogicznych.

Jednakże dzięki indywidualizacji nauczania absolwenci mogą dostać się na każdy, wybrany przez siebie kierunek. Językiem obcym na poziomie rozszerzonym jest język angielski. Pozostałe rozszerzenia uczniowie sami wybiorą spośród: języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii i historii. Wśród przedmiotów uzupełniających proponujemy dużą ilość zajęć z psychologii praktycznej.

 

 

Zapraszamy !!!

 

Rekrutacja uczniów

 do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  w  Kowarach

 na  rok szkolny  2018/2019

odbywać się  będzie  na przedstawionych  poniżej  zasadach:

 

 

1.      Każdy  uczeń może  zdobyć  200  punktów rekrutacyjnych.

A.    100  punktów  za wyniki  egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej zgodnie z zasadą:

a)       liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

a)  języka polskiego,

b)  historii i wiedzy o społeczeństwie,

c)  matematyki,

d)  przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii. fizyki i chemii,

e)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

 

jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu, pomnożonej przez 0,2,

 

 

liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 

Przykład:

Uczeń uzyskał następujące wyniki na egzaminie gimnazjalnym (przedstawione w skali procentowej) z zakresu:

b) języka polskiego – 57% (co daje wynik 11,4 punkty rekrutacyjne),

c) historii i wiedzy o społeczeństwie – 55% (co daje wynik 11 punktów rekrutacyjnych),

d)     matematyki - 66% (co daje wynik 13,2 punkty rekrutacyjne),

e) przedmiotów przyrodniczych - 60% (co daje wynik 12 punktów rekrutacyjnych),

f)  języka obcego na poziomie podstawowym - 84% (co daje wynik 16,8 punkty rekrutacyjne),

 

więc łączna ilość punktów rekrutacyjnych za egzamin gimnazjalny wynosi (11,4 + 11 + 13,2 + 12 + 16,8 = 64,4pkt.).

 

 

 

B.     72  punkty  za oceny  na  świadectwie (z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych), zgodnie  z tabelą:

 

TABELA  PUNKTÓW ZA  OCENY

 

OCENA

PUNKTY  REKRUTACYJNE

6

18

5

17

4

14

3

8

2

2

 

 

C.    20  punktów za  inne  osiągnięcia udokumentowane  zapisem  na świadectwie  lub  posiadanie przez  szkołę  dyplomu:

1)      Ukończenie  gimnazjum z  wyróżnieniem  -  7 pkt.

2)      Szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (zgodnie z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum) – max 18 pkt.

 

Zasady przyznawania punktów za szczególne osiągnięcia zawarte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

3)      inne  zapisane w  statucie  szkoły ponadgimnazjalnej  i  podane do  wiadomości  kandydatom przez  dyrektora  szkoły (3 pkt.) osiągnięcia  ucznia w zakresie aktywności społecznej, a w  szczególności:

-       wzorowe  zachowanie
lub

-       stała  udokumentowana  działalność na  rzecz  innych ludzi, zwłaszcza  w  formie wolontariatu - aktywna współpraca  z  domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla  zwierząt, organizacjami  charytatywnymi  itp.
lub

-       wyróżniająca, udokumentowania działalność  na  rzecz środowiska  szkolnego, zwłaszcza  w międzyszkolnych  organach  samorządów młodzieży, Samorządzie Szkolnym  lub  organizacjach młodzieżowych.

 

 

 

2.      Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

3.      Uczniowie zwolnieni przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminów gimnazjalnych z przyczyn losowych lub zdrowotnych (zgodnie z §8 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

 

 

Przyjmowanie  odbywać się  będzie  od najwyższej  ilości  punktów do  wyczerpania  miejsc.

 

 

 

4.      Przy  rekrutacji będą  brane  pod uwagę  oceny  z następujących  przedmiotów:

 

 

 

Klasa

Psychologiczno-humanistyczna

język  polski

matematyka

Język angielski

historia

 

 

 

Rekrutacja - terminarz

 

do  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  w Kowarach

na  rok szkolny  2018/2019

 

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 1 do 20 czerwca 2018 r.

do godziny 15.00

Do 31 lipca 2018 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 21 czerwca 2018 r.

-------------------

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia

gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach

egzaminu gimnazjalnego.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.

do godziny 15.00

---------------------

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków kandydatów.

28 czerwca 2018 r.

do 7 sierpnia 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

13 lipca 2018 r.

o godzinie 13.00

22 sierpnia 2018 r.

o godzinie 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo

kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia

gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach

egzaminu gimnazjalnego

do 25 lipca 2018 r.

do godziny 15.00

do 28 sierpnia 2018 r.

do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych.

26 lipca 2018 r.

o godzinie 13.00

29 sierpnia 2018 r.

o godzinie 13.00

 

 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
im. Stanisława Lema.

 

 

  1. W każdej klasie prowadzone są warsztaty przedmiotowe z: j. polskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i j. obcych, WOS-u, filozofii, geografii (w zależności od zainteresowań uczniów). Warsztaty przygotowują do matury, konkursów i olimpiad.

 

  1. Młodzież  zainteresowana uprawianiem sportu ma możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, w wyjazdach na basen i narty oraz startu w zawodach. Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe, w ciągu ostatniej dekady,  pięciokrotnie wygrywali klasyfikację generalną w licealiadzie powiatowej, byli mistrzami powiatu.

 

  1. Młodzież uzdolniona muzycznie ma zapewnioną opiekę nauczyciela muzyki i możliwość startu w konkursach krajowych i międzynarodowych. Uczniowie grający na instrumentach mogą zostać przyjęci do Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej.

 

  1. Uczniowie mogą zmagać się w licznych, ciekawych konkursach przedmiotowych.

 

  1. Nasi uczniowie wyjeżdżają corocznie na Festiwal Nauki, biorą udział w projekcie "PEACE lekcja tolerancji" Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tego projektu gościli u nas studenci z Anglii, Włoch, Ukrainy, Tajlandii, Holandii, Kanady, Peru, Pakistanu, Japonii, Brazylii, Niemiec, Białorusi, Armenii, Francji, Malezji, Kolumbii, Chin, Indonezji, Rosji, Hong-Kong, Meksyku i Kenii. Gra u nas także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i usypujemy "Górę grosza" dla potrzebujących.

 

  1. Współpracujemy z Rotary Club Jelenia Góra - Cieplice i Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. W szkole działa zespół teatralny "Bez nazwy", Koło Fotograficzne oraz Interact Club. Realizujemy osiem innowacji pedagogicznych m.in.: Szkolna telewizja internetowa LEM.tv, Edukacja filmowa, Młodzież z „Lema” i pokolenia, Mapa – przewodnik po świecie.

 

  1. Od 2008 roku współpracujemy ze szkołami z Izraela i Ukrainy. Prowadzimy wymianę międzynarodową, która pozwala na realizację wspólnych zadań. Poznajemy historię i kulturę państw szkół partnerskich oraz doskonalimy i pogłębiamy znajomość języka angielskiego, dzięki kontaktom „na żywo”.

 

 

 

Kontakt z nami: tel. 075 718 21 11, e-mail: sekretariat@zso-kowary.pl,

strona internetowa: www.zso-kowary.pl